Regulamin

Regulamin Skrytek Sejfowych prowadzonych przez Śląskie Sejfy Sp. z o.o.

 

Postanowienia ogólne.

§1

1. Niniejszy regulamin określa zasady najmu Skrytek Sejfowych prowadzonych przez Śląskie Sejfy Sp. z o.o. z siedzibą w 44-100 Gliwicach przy ul. Lutyckiej 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach w X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000687683, NIP: 631-267-19-77, REGON: 367866382, o kapitale zakładowym 5.000,00 złotych, adres e-mail: biuro@slaskiesejfy.pl numer telefonu: 507761411 zwana dalej Śląskie Sejfy, w zakresie w jakim dana materia nie jest uregulowana odrębnie w zawartej Umowie.
2. Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć :
a) Umowa – dokument umowy najmu, na podstawie którego Śląskie Sejfy zobowiązują się do udostępnienia Najemcy za opłatą Skrytkę Sejfową na czas określony lub na czas nieokreślony.
b) Najem – stosunek prawny wynikający z Umowy polegający na udostępnienie Skrytki Sejfowej na podstawie i na warunkach wynikających z Umowy,
c) Najemca –podmiot, który zawarł ze Śląskimi Sejfami Umowę,
d) Skrytka Sejfowa – wyodrębnione i zabezpieczone miejsce w sejfie, które można wynająć za określoną opłatą w celu przechowywania papierów lub przedmiotów wartościowych, pieniędzy, dokumentów, biżuterii, klejnotów, metali szlachetnych, dzieł sztuki lub innych rzeczy ruchomych, których przechowywanie nie zostało wyłączone na mocy Regulaminu, Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
e) Regulamin- regulamin najmu skrytek w Śląskie Sejfy Sp. z o.o.
f) Tabela Opłat Śląskich Sejfów – dokument zawierający informację o opłatach za Najem Skrytek Sejfowych oraz o innych dodatkowych opłatach związanych z Najmem.

 

Przedmiot Umowy.

§2

1. Śląskie Sejfy umożliwią Najemcy na podstawie zawartej Umowy odpłatne przechowywanie pieniędzy lub przedmiotów wartościowych (np. dokumentów, biżuterii, dzieł sztuki lub innych rzeczy ruchomych) w Skrytkach Sejfowych położonych w Skarbcu Śląskich Sejfów w budynku przy ul. Mickiewicza 3 w Katowicach.
2. Śląskie Sejfy zobowiązują się:
a) do zachowania najwyższej staranności w zabezpieczeniu Skrytek Sejfowych, polegającą na zapewnieniu całodobowej ochrony powierzonego mienia oraz na zabezpieczeniu zawartości Skrytek Sejfowych poprzez posiadanie ważnego Ubezpieczenia;
b) zapewnienie Najemcy bezpiecznego i dyskretnego dostępu do Skrytki Sejfowej określonej w Umowie.
3. Śląskie Sejfy udostępniają odpłatnie Skrytki Sejfowe pełnoletnim osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zarówno rezydentom jak i nierezydentom.
4. Niedopuszczalne jest przechowywanie w Skrytce Sejfowej:
a) materiałów promieniotwórczych, łatwopalnych, wybuchowych, duszących, toksycznych, żrących lub innych których posiadanie jest zakazane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
b) broni palnej, amunicji,
c) przedmiotów pochodzących z przestępstwa,
d) środków odurzających i psychotropowych lub środków zastępczych,
e) innych materiałów zagrażających życiu i zdrowiu,
f) przedmiotów ławo psujących się.

 

Sposób zawieranie Umowy.

§3

1. Warunkiem udostępnienia Skrytki Sejfowej jest zawarcie przez Najemcę Umowy najmu Skrytki Sejfowej ze Śląskimi Sejfami.
2. Umowa może zostać zawarta z jedną lub dwoma osobami fizycznymi lub osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
3. Zawarcie umowy przez dwie osoby fizyczne oznacza:
a) samodzielne prawo dysponowania bez ograniczeń zawartością Skrytki Sejfowej przez każdą z tych osób, chyba że Umowa stanowi inaczej,
b) samodzielne prawo dokonania wszelkich czynności wynikających z Umowy włącznie z jej wypowiedzeniem oraz z podjęciem zawartości Skrytki Sejfowej przez każdą z tych osób, chyba, że Umowa stanowi inaczej,
c) ich solidarną odpowiedzialność za wynikające z Umowy i Tabeli Opłat Śląskich Sejfów opłaty należne Śląskim Sejfom,
d) ich solidarną odpowiedzialność za zniszczenie skrytki sejfowej oraz inne roszczenia wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Najemców.
4. Zawierając Umowę, Najemca będący osobą fizyczną lub przedstawiciel Najemcy będącego innym podmiotem prawa (osobą prawną lub jednostka organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej), bądź też pełnomocnik umocowany do zawarcia Umowy najmu musi przedstawić ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
5. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawej, oprócz dokumentów wyszczególnionych ust. 4, dokumentem niezbędnym do zawarcia Umowy jest także aktualny odpis lub wydruk z właściwego rejestru dokumentujący sposób i zasady reprezentacji tego podmiotu oraz potwierdzający krąg osób uprawnionych do reprezentacji tego podmiotu.
6. W przypadku zawarcia Umowy poprzez pełnomocnika, niezbędne jest legitymowanie się przez tego pełnomocnika oryginałem udzielonego przez przyszłego Najemcę pełnomocnictwa,
z którego wynika umocowanie do zawarcia Umowy. Pełnomocnictwo musi być udzielone co najmniej w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem.
7. Najemca może podpisać Umowę najmu Skrytki Sejfowej na czas określony lub nieokreślony.
8. Najemca nie może przenieść prawa użytkowania Skrytki Sejfowej wynikającego z Umowy najmu na inne osoby, a w szczególności nie może podnająć Skrytki Sejfowej osobie trzeciej, ani oddać jej do bezpłatnego użytkowania.

 

Dostęp do Skrytki Sejfowej.

§4

1. Najemca samodzielnie dysponuje zawartością Skrytki Sejfowej. Sejfy Śląskie nie mają wpływu na zawartość Skrytki Sejfowej Najemcy oraz na zmiany zawartości dokonywane przez Najemcę.
2. Dostęp do Skrytki Sejfowej jest możliwy wyłącznie w obecności pracownika Śląskich Sejfów. Szczegółowe zasady dostępu do Skrytki Sejfowej oraz warunki i terminu takiego dostępu reguluje Umowa.
3. Najemca korzystający ze Skrytki Sejfowej nie może wnosić do skarbca Śląskich Sejfów oraz pomieszczeń przeznaczonych do udostępniania skrytek sejfowych żadnych bagaży, za wyjątkiem będących w powszechnym użyciu podręcznych teczek, torebek i aktówek.
4. Do korzystania ze Skrytki Sejfowej Najemca otrzymuje dwa egzemplarze jednakowych kluczy (komplet kluczy) oraz magnetyczną kartę dostępu. Najemca jest zobowiązany do należytego przechowywania i zabezpieczenia kluczy oraz karty dostępu. Śląskie Sejfy nie posiadają duplikatu kluczy przekazanych Najemcy.
5. Najemca może ustanowić pełnomocników do samodzielnego dysponowania Skrytką Sejfową.
Zasady udzielania pełnomocnictw, ich odwoływania oraz przypadki wygaśnięcia pełnomocnictw reguluje Umowa.
6. Śląskie Sejfy działając na podstawie powszechnie obowiązującego prawa mają prawo wstrzymać wydanie zawartości skrytki sejfowej na podstawie:
a) Orzeczenia lub decyzji sądu, prokuratora, organu kontroli skarbowej lub innego organu posiadającego zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem uprawnienie do wydawania takich wiążących poleceń, a w szczególności z których wynikać będzie zajęcie lub ograniczenie w dysponowaniu przez Najemcę swoim majątkiem,
b) dokumentu potwierdzającego zajęcie majątku Najemcy przez organ egzekucyjny,
c) postanowienia o przeszukania pomieszczeń lub wydania rzeczy wydanego przez sąd lub organ prowadzący postepowanie karne wobec Najemcy,
d) postanowienia, decyzji, zarządzenia, orzeczenia lub innego dokumentu bądź polecenia wydanego przez inne niż wyżej wymienione podmioty, jeśli uprawnienie do takich działań wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7. W przypadku uzyskania wiadomości o upadłości Najemcy, wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego lub otwarciu likwidacji Śląskie Sejfy będą uprawnione do wstrzymania wydania zawartości skrytki sejfowej Najemcy, aż do czasu zgłoszenia się syndyka masy upadłościowej, ustanowionego zarządcy majątku Najemcy lub likwidatora.
8. Śląskie Sejfy będą zobowiązane do udostępnienia skrytki sejfowej i jej zawartości odpowiednim organom (np. Prokuratura, Policja, inne właściwe organy) na podstawie odpowiedniego postanowienia w przedmiocie nakazu przeszukania lub wydania rzeczy sporządzonego w ramach postępowania przygotowawczego lub karnego prowadzonego przeciwko Najemcy. W takim przypadku Śląskie Sejfy nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość skrytki sejfowej przejętej przez organy ścigania.

 

Opłaty.

§5

1. Za udostępnienie skrytki sejfowej Śląskie Sejfy pobierają opłatę w wysokości określonej w Tabeli Opłat Śląskich Sejfów i Umowie.
2. W przypadku Umowy zawartej na czas określony Najemca jest zobowiązany do uiszczenia z góry całej należnej opłaty za cały okresu Najmu.
3. W przypadku Umowy zawartej na czas nieokreślony Najemca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za pierwszy rok Umowy najmu Skrytki Sejfowej w dniu podpisania Umowy lub w terminie wynikającym z wystawionej faktury, a za kolejne okresy roczne w terminach ustalonych w Umowie.

 

Odbiór zawartości skrytki. Odpowiedzialność Najemcy.

§6

1. Najemca jest zobowiązany do odbioru zawartości skrytki sejfowej oraz zwrotu wszystkich otrzymanych kluczy i karty dostępu najpóźniej do ostatniego dnia obowiązywania Umowy, niezależnie od tego czy umowa wygaśnie na skutek upływ okresu na jaki została zawarta lub z innej przyczyny, bądź też zostanie rozwiązana na podstawie złożonego wypowiedzenia/oświadczenia o rozwiązaniu bez zachowania okresu wypowiedzenia lub porozumienia stron.
2. W przypadku zaniechania obowiązków, o których mowa w ust. 1 Śląskie Sejfy będą uprawnione do wystosowania do Najemcy odpowiednich wezwań do odbioru zawartości Skrytki Sejfowej i zwrotu kluczy/karty dostępu.
3. Po spełnieniu się warunków wynikających z Umowy Śląskie Sejfy będą uprawnione do naliczenia Najemcy odpowiednich opłat tytułem bezumownego korzystania ze Skrytki Sejfowej, a także dodatkowych opłat związanych z koniecznością wymiany zamka do Skrytki Sejfowej, wyrobienia nowych kluczy i karty dostępu.
4. Po spełnieniu się warunków wynikających z Umowy Śląskie Sejfy będą uprawnione do dokonania komisyjnego otwarcia Skrytki Sejfowej i przekazania zawartości Skrytki Sejfowej do depozytu na koszt Najemcy. Śląskie Sejfy będą uprawnione do obciążenia Najemcy kosztami wynikającymi z takich czynności.

 

Postanowienia końcowe.

§7

1. Szczegółowe warunki Najmu są uregulowane w Umowie zawartej z Najemcą.
2. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy a niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo w zastosowaniu i obowiązywaniu mają postanowienia Umowy.
3. Śląskie Sejfy są zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanym w Skrytkach Sejfowych rzeczom oraz do zachowania tajemnicy zgodnie z obowiązującym prawem.
4. W przypadku spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2022 r.
6. Zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie obowiązywania Umowy są skuteczne względem Najemcy w przypadku poinformowania go o zmianach w formie pisemnej. Spółka Śląskie Sejfy poinformuje Najemcę o zamianach na wskazany w Umowie adres, podając termin wejścia w życie zmiany.