Regulamin

Regulamin Skrytek Sejfowych prowadzonych przez Śląskie Sejfy Sp. z o.o. z dnia 1.08.2017rPostanowienia ogólne.

§1

 • Niniejszy regulamin określa zasady najmu Skrytek Sejfowych prowadzonych przez Śląskie Sejfy Sp. z o.o. z siedzibą w 44-100 Gliwicach przy ul. Lutyckiej 6, NIP 631-267-19-77, Regon 367866382, zwana dalej Śląskie Sejfy.
 • Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:
  • Najem – najem Skrytki Sejfowej;
  • Najemca, Współnajemca, Klient – podmiot, który podpisał umowę o najem Skrytki Sejfowej;
  • Skrytka Sejfowa – wyodrębnione i zabezpieczone miejsce w sejfie, które można wynająć za określoną opłatą w celu przechowywania papierów lub przedmiotów wartościowych, pieniędzy, dokumentów, biżuterii, klejnotów, metali szlachetnych, dzieł sztuki lub innych rzeczy ruchomych. Skrytka jest wyposażona w dwa różne zamknięcia – jeden klucz posiada Najemca, drugi – tzw. klucz matka, posiada Operator;
  • Regulamin – regulamin najmu skrytek w Śląskie Sejfy Sp. z o.o. ;
  • Umowa – dokument na podstawie którego Śląskie Sejfy zobowiązują się do najmu Klientowi Skrytki Sejfowej.
Przedmiot Regulaminu.

§2

 • Śląskie Sejfy umożliwią Klientom odpłatne przechowywanie pieniędzy lub przedmiotów wartościowych (np. dokumentów, biżuterii, dzieł sztuki lub innych rzeczy ruchomych) w Skrytkach Sejfowych położonych w Skarbcu Sejfów Śląskich w budynku przy ul. Mickiewicza 3 w Katowicach.
 • Śląskie Sejfy zobowiązują się:
  • do zachowania najwyższej staranności w zabezpieczeniu Skrytek Sejfowych, polegającą na zapewnieniu całodobowej ochrony powierzonego mienia oraz na zabezpieczeniu zawartości Skrytek Sejfowych poprzez posiadanie ważnego Ubezpieczenia;
  • zapewnienie Klientowi bezpiecznego i dyskretnego dostępu do Skrytki Sejfowej określonej w Umowie Najmu.
 • Śląskie Sejfy udostępniają odpłatnie Skrytki Sejfowe pełnoletnim osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej zarówno rezydentom jak i nierezydentom zwanym dalej Klientem lub Najemcą.
 • Niedopuszczalne jest przechowywanie w Skrytkach Sejfowych:
  • Materiałów łatwopalnych;
  • Materiałów wybuchowych;
  • Materiałów żrących;
  • Materiałów duszących;
  • Broni i amunicji;
  • Środków odurzających;
  • Narkotyków;
  • Materiałów łatwopsujących się;
  • Środków o właściwościach niebezpiecznych dla otoczenia;
  • Przedmiotów pochodzących z przestępstwa.
Zawieranie umowy.

§3

 • Warunkiem udostępnienia Skrytki Sejfowej jest zawarcie przez Klienta umowy najmu Skrytki Sejfowej ze Śląskimi Sejfami.
 • Umowę najmu może podpisać więcej niż jeden Najemca.
 • Zawierając umowę Najemca musi przedstawić dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
 • W przypadku osób prawnych, oprócz dokumentów wyszczególnionych w pkt.3, dokumentem niezbędnym jest aktualny odpis z właściwego rejestru dokumentujący sposób reprezentacji osoby prawnej oraz dane osób uprawnionych do reprezentacji . W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika niezbędne jest przedstawienie oryginału pełnomocnictwa do zawarcia Umowy Najmu w formie aktu notarialnego lub notarialne poświadczenie potwierdzonym podpisem.
 • Klient może podpisać Umowę najmu Skrytki Sejfowej na czas określony lub nieokreślony.
 • Klient nie może przenieść prawa użytkowania Skrytki Sejfowej wynikającego z Umowy najmu na inne osoby, a w szczególności nie może podnająć ani oddać w użytkowanie przedmiotu najmu do bezpłatnego użytkowania.
Dostęp do Skrytki Sejfowej.

§4

 • Klient samodzielnie dysponuje zawartością Skrytki Sejfowej, Sejfy Śląskie nie mają wpływu na zawartość Skrytki Sejfowej Klienta oraz na zmiany zawartości dokonywane przez Klienta.
 • Dostęp do Skrytki Sejfowej może mieć jednocześnie jeden Klient w obecności pracownika Śląskich Sejfów.
 • Klient korzystając ze Skrytki Sejfowej nie może wnosić żadnych bagaży za wyjątkiem będących w powszechnym użytku teczek, toreb podręcznych, aktówek.
 • Do korzystania ze Skrytki Sejfowej Najemca otrzymuje dwa egzemplarze klucza. Najemca jest zobowiązany do należytego przechowywania i zabezpieczenia klucza. Śląskie Sejfy nie posiadają duplikatu kluczy Klienta.
 • Klient może ustanowić pełnomocników do samodzielnego dysponowania Skrytką Sejfową.
 • Ustanowienie pełnomocnika w przypadku podpisania Umowy Najmu przez więcej niż jednego Najemcę wymaga zgody wszystkich Współnajemców.
 • Pełnomocnictwo lub jego odwołanie wymagane jest w formie pisemnej uwierzytelnione złożeniem podpisu Najemcy w obecności Notariusza.
 • Pełnomocnictwo:
  • może być udzielone na stałe lub okresowo;
  • może być udzielone i odwołane w każdym czasie i jest skuteczne od daty powołanej w dokumencie, nie wcześniej niż od dnia otrzymanej dyspozycji przez Śląskie Sejfy;
  • pełnomocnictwa może dokonać indywidualnie każdy ze Współnajemców;
  • wygasa w momencie śmierci Najemcy;
  • może być udzielone tylko do dysponowania przedmiotami umieszczonymi w Skrytce Sejfowej;
  • nie upoważnia do rozwiązania umowy, udzielania dalszych pełnomocnictw, podpisywania aneksów do zawartej umowy, dokonywania dyspozycji w przypadku śmierci Najemcy.
 • Śląskie Sejfy mają prawo wstrzymać wydanie zawartości Skrytki Sejfowej na podstawie:
  • postanowienia sądu, prokuratora lub Generalnego Inspektoratu Kontroli Skarbowej;
  • w oparciu o wydane przez inne niż wyżej wymienione podmioty jeśli upoważnienie do takich działań wynika z przepisów prawa;
  • na podstawie nakazu przeszukania wydanego przez organ prowadzący postępowanie karne wobec Najemcy;
  • w przypadku uzyskania wiadomości o upadłości Najemcy lub otwarciu likwidacji Śląskie Sejfy wstrzymują się od wydania zawartości Skrytki Sejfowej do momentu pojawienia się syndyka masy upadłościowej lub likwidatora;
  • zarządzenia komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne z majątku Najemcy.
Opłaty.

§5

 • Za udostępnienie skrytki sejfowej Śląskie Sejfy pobierają opłatę w wysokości określonej w Tabeli Opłat.
 • W przypadku umów najmu na czas określony Najemca jest zobowiązany do zapłaty za całość okresu objętego umowa najmu.
 • W przypadku umowy na czas nieokreślony Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za pierwszy rok umowy najmu Skrytki Sejfowej w dniu podpisania umowy, za kolejne okresy roczne nie później niż do dnia rozpoczęcia kolejnego okresu rocznego trwania Umowy.
 • Śląskie Sejfy zastrzegają sobie prawo do zmiany obowiązującej Tabeli Opłat z ważnych przyczyn, do których zalicza się:
  • zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli zachodzi zależność przyczynowo- skutkowa pomiędzy zmianą przepisów a zmianą kosztów wykonywanych czynności;
  • wyrok lub decyzja administracyjna o zmianie kosztów usług wykonywanych przez Operatora;
  • zmianę taryf energii elektrycznej, taryf pocztowych , telekomunikacyjnych jedynie w przypadku, gdy istnieje zależność przyczynowo- skutkowa a zmianą kosztów wykonywania usług przez Spółkę;
  • zmianę cen towarów i usług konsumpcyjnych nie mniej niż 0,5% na podstawie kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez GUS.
 • W przypadku zmian Tabeli Opłat Śląskie Sejfy niezwłocznie poinformują Klienta w sposób pisemny na wskazany adres do korespondencji nie później niż dwa miesiące przez proponowanym wprowadzeniem zamierzony zmian, podając w informacji tę datę.
 • Aktualna Tabela Opłat jest publikowana na stronie Śląskich Sejfów.
Rozwiązanie umowy.

§6

 • Rozwiązanie Umowy najmu Skrytki Sejfowej może nastąpić na mocy złożenia wypowiedzenie przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 • W przypadku śmierci Klienta Śląskie Sejfy mogą udostępnić zawartość Skrytki Sejfowej jedynie Spadkobiercom na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o nabyciu prawa do tej części spadku lub umowy podziału spadku sporządzonej w formie Aktu Notarialnego. W przypadku więcej niż jednego Spadkobiercy niezbędne jest przedłożenie zgody pozostałych Spadkobierców w obecności pracownika Śląskich Sejfów lub przedstawienie Pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie.
 • W przypadku nie posiadania przez Spadkobierców klucza do Skrytki Sejfowej, Spadkobiercy są zobowiązani do uiszczenia opłaty związanej z wymianą zamka w Skrytce określonej w Tabeli Opłat.

§7

 • Klient zobowiązuje się do odebrania zawartości Skrytki Sejfowej i oddania kluczy najpóźniej w ostatnim dniu okresu, za który obowiązywała opłata.
 • W przypadku nie zwrócenia kluczy przez Najemcę po upływie terminu i nie płacenia za najem Skrytki sejfowej, Operator wzywa w formie pisemnej i za potwierdzeniem pocztowym do dokonania opłaty oraz określenia się przez Najemcę co do dalszego wynajmu Skrytki.
 • W przypadku nie zwrócenia i nie opłacenia dalszego okresu wynajmu Skrytki w przypadku umowy na czas nieokreślony, Śląskie Sejfy wypowiedzą pisemnie umowę.
 • W przypadku nie zgłoszenia się Klienta po upływie dwóch miesięcy od momentu zakończenia umowy najmu Skrytki Sejfowej, Śląskie Sejfy Sp. z o.o. dokonają komisyjnego otwarcia Skrytki, a jej zawartość zostanie umieszczona w depozycie.
 • Opłata za bezumowne korzystanie ze skrytki Sejfowej wynosi 200% opłaty podstawowej określonej w Tabeli Opłat za każde następne rozpoczęte 30 dni użytkowania Skrytki Sejfowej.
Postanowienia końcowe.

§8

 • Śląskie Sejfy są zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanym w Skrytkach Sejfowych rzeczom oraz do zachowania tajemnicy zgodnie z obowiązującym prawem.
 • W przypadku spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Śląskim Sejfom przysługuje prawo do zastawu na rzeczach wniesionych do Skrytki Sejfowej w przypadku, gdy Klient korzysta ze Skrytki niezgodnie z zawartą Umową Najmu.